SSK Tip Sözlesmesinde Yapilan Degisiklikler  (01-01-2006)

SSK Tip Sözlesmesinde Yapilan Degisiklikler

ÇOK ÖNEMLİ

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 08.03.2005 tarih 24423 sayılı Genel Yazı ile Tip Sözleşme revizyonu yapılmıştır.

Buna göre;

1) 506 sayılı Yasa gereği çalışan sigortalılar hariç diğer sigorta gruplarında “muayene ücreti bedeli” olan 80 kuruş sözleşmeli eczaneler tarafından reçete karşılanırken tahsil edilecektir. Sözleşmeli eczane tarafından bu meblağın tahsil edildiğine dair kaşe basılacak, muayene ücreti fatura üzerinde belirtilmeyecek, Kurum tarafından sözleşmeli eczanelerin reçete kontrollerinde muayene ücretlerinin bedeli hesaplanarak eczanenin Kurum alacağından düşülecektir.

2) Kurum tarafından provizyon sisteminde muayene ücreti tahsil edilmesine ilişkin gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra (Kurum yetkilileri bu tarihi 15 MART 2005 olarak bildirmiştir. ) uygulamaya başlanacaktır.

3) Reçete arkası dökümlerde ve fiyat hesaplamasında Kurum Provizyon Sisteminde onaylanan fiyatlar yazılı olacak, ilaç kupürlerinde ise 3 Mart 2001 tarih 24335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sürşarj Tebliği uyarınca ilacın perakende satış fiyatı yazılı olacaktır.

4) Uzun süreli tedaviyi gerektirmesi nedeniyle SSKB İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı eki “Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesi” kapsamında yer alan ilaçların katkı payı alınmadan verilebilmesi ve söz konusu reçete bedellerinin ödenebilmesi için reçeteleri ilgili hastaya ait heyet raporunun onaylanmış bir fotokopisinin eklenmesi yeterlidir. Hastaya verilen ilaçların kayıtlı bulunduğu arka yüzünün fotokopisi çekilerek ön yüz fotokopisi ile birlikte reçeteye eklenecektir.

5) Reçete arkasında (…………... Hastanesinin … günlü…. sayılı raporu uyarınca, SSK Başkanlığı, Katkı Payı Alınmayacak İlaçlar Listesinin …… maddesine göre Katkı Payından Muaftır) kaşesi aranmayacaktır. Provizyon alınan reçetelerde rapor ön yüz fotokopisi yeterlidir.

6) Tip Sözleşmenin 5.3. maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:
“Reçetede yazılı ilaçlar, reçete sahibine (hastaya) veya bir yakınına verilirken hastanın sağlık karnesi kontrol edilir, reçete arkasına açık adresi alındıktan sonra bizzat kendi el yazısıyla adı ve soyadı yazdırılarak imza ettirilir. Okuma yazma bilmeyenlere ait reçetelere yukarıda belirtilen bilgiler eczane görevlilerince yazılır ve ilacı alan kişi imza atamıyor ise parmak bastırılır. Reçete arkasına varsa telefonu yoksa açık adresi yazılır.

Bu hükme uymayan reçetelerin bedeli eczaneye ödenmez. Ancak, söz konusu eksikliğin, hastanın adresi, adı soyadı ve imzasının reçetede giderilmesi halinde, reçete bedeli eczaneye ödenebilir.”

7) Uygulamadaki Tip Sözleşmede ve 23.02.2005 tarih 21595 sayılı Tip Sözleşme revizyonu Genel Yazısında reçete ekindeki vizite kağıtlarında “ASLI GİBİDİR” onayının aranması ile ilgili herhangi bir hüküm yer almadığından böyle bir ifade aranmayacaktır.

8) Halen devam etmekte olan uygulama gereği, devlet hastanelerinden alınan raporlar muafiyet raporu olarak işlem görmekte iken üniversite hastanelerinden alınan raporlar kullanım raporu olarak işlem görecektir.

9) Aşağıda yer alan hak sahiplerinde, reçete ekinde Kurum tarafından düzenlenen sağlık karnesinin resimli ön yüzü fotokopisi ibraz edilmesi uygulaması kaldırılmıştır:

- Sigortalılar ile geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana babaları
- Kurum’dan gelir veya aylık alan kimseler ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları
- Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler
- İşsizlik ödeneği alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalar
- İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalar
- 1005 sayılı yasa kapsamında yer alan SSK üyesi çalışan ve emekli Gaziler ile bunların eşleri ya da dul eşleri.

10) Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde düzenlenen yatan hasta reçetelerinde yer alan ilaçlar hastane eczanesinde yok ise reçeteye hastanede bulunmadığına dair şerh düşülmesi, ayrıca reçeteler üzerinde mühür aranmaması, reçetenin düzenlendiği Kurumu, reçeteyi düzenleyen hekimi tanımlayan kaşenin, imzanın bulunması halinde başka onayın veya belgenin eczane tarafından talep edilmemesi gerekmektedir.

[Ek dosya için tıklayınız...]