SSK hak sahiplerinin ilaçlarını serbest eczanelerden karşılanması hakkında  (01-01-2006)

SSK hak sahiplerinin ilaçlarını serbest eczanelerden karşılanması hakkında…

ÖNEMLİ

Sosyal Sigortalar Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği arasında 09.02.2005 tarihinde imzalanan Protokol ve Eki Tip Sözleşme uyarınca SSK hak sahiplerinin ilaçları serbest eczanelerden karşılanmaya başlamıştır. SSK hastanelerinin 19.02.2005’te Sağlık Bakanlığı’na devri ile de SSK hastane eczaneleri fiili olarak kapanmış ve uzun yıllardan beri dünyada benzeri olmayan, sadece ülkemizde uygulanan ayaktan tedavideki ilaçların sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanması uygulaması sonlanmıştır.

Birliğimizin uzun uğraşlar sonucunda uygulanmasını sağladığı evrensel eczacılık ilkesi olan; yatan hastanın ilacı hastane eczanesinden, ayaktan tedavi gören hastanın ilacı serbest eczaneden karşılanır ilkesi artık hayata geçmiştir.

Uygulama, hastaların nitelikli sağlık hizmeti alması anlamında son yıllarda yapılan en başarılı atılımdır.

Uygulamanın başlaması ile birlikte bir kısmı önceden öngörülen bir kısmı da uygulama sürecinde saptanan bir dizi aksaklıklar olduğu sektörün tüm bileşenleri tarafından bilinmektedir.

Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten bu yana yaşanan en büyük sorun olarak, Kurum provizyon sisteminin yetersiz olması öne çıkmıştır. SSK’nın diğer sosyal güvenlik kuruluşlarından farklı ilaç uygulama talimatı olması ve ayaktan ilaç hizmetinin Kurum tarafından verilmesi nedeni ile bu Talimatın bilinmemesi de ikincil bir sorun olarak gündemdedir. Bir diğer sorun da SSK’nın mevzuatından kaynaklanan bürokratik işlemlerin yoğunluğu olarak karşımıza çıkmıştır.

Kurum ile yapılan görüşmelerde yaşanan sıkıntılar değerlendirilmekte ve çözüm yolları için hızla adımlar atılmaktadır. Öncelikli olarak, provizyon sistemindeki aksaklık Birliğimizin katkıları ile çözümlenmiştir. Kurum ile imzalanan Protokol hükümleri uyarınca Kurum ve Birliğimiz yetkililerinden oluşan Yürütme ve Değerlendirme Kurulu 16 Şubat 2005, 21 Şubat 2005 ve 1 Mart 2005 tarihlerinde toplanarak uygulamadaki sorunları ve çözüm yollarını görüşmüş ve öncelikli olarak bürokratik engellerin büyük kısmı sözleşmeden çıkarılmıştır. SSK İlaç Uygulama Talimatında hastaların ilaca ulaşmasını kolaylaştıracak girişimler Birliğimiz tarafından kesintisiz olarak sürdürülmekte olup, bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü için Kurum tarafından yayımlanacak olan 2005 Yılı İlaç Uygulama Talimatında iyileştirmeler yapılması hakkında Kurum yetkilileri ile mutabakata varılmıştır.

SSK hastalarının ayaktan tedavilerindeki ilaçlarının serbest eczanelerden alınması uygulaması ülkemizdeki eczacılık hizmetine yeni ufuklar açmaktadır. Bu bağlamda, eczacılara düşen en önemli görev, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağlamak ve yıllarca SSK hastane eczanelerinde sorunlar yaşayan hastalara nitelikli hizmet sunmaktır.

Kurum mevzuatı ve provizyon sisteminden kaynaklı sorunların süreç içinde iyileştirileceğinin bilinmesi ve geçiş sürecinden kaynaklanan sorunların hastalara olabildiğince yansıtılmaması, nitelikli sağlık hizmeti sunma görevindeki eczacıların özen göstereceği konuların başında gelmektedir.

Olası teknik ve bürokratik sorunların ivedilikle Bölge Eczacı Odaları aracılığı ile Birliğimize aktarılmasını, hak sahiplerinin reçetelerinin sözleşme hükümleri uyarınca karşılanmasında özen gösterilmesini ve hastaların mağduriyetine yol açılmamasını önemle rica ederim.