SSK REÇETELERİNDE BÜTÜN FOTOKOPİLER KALKTI!!!!  (01-01-2006)

SSK PROTOKOLÜNDEKİ ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER


ÇOK ÖNEMLİ
İVEDİ

Türk Eczacıları Birliği ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasında imzalanan Protokol’ün 5’nci maddesi gereği oluşturulan Yürütme ve Değerlendirme Kurulu’nun 10.03.2005 tarihli toplantı kararları aşağıda açıklanmıştır:

1) 15 Mart 2005 tarihine kadar her gün ay sonlandırma ve fatura kesme işlemi yapılabilecektir. Daha sonraki dönemde her ayın 15 ve 30’uncu gününden itibaren 5 gün içinde ay sonlandırma ve fatura kesme işlemi yapılıp, fatura ve reçeteler Kuruma teslim edilecektir.

Ödemeler, Tip Sözleşmenin “Faturalar ve Ödemeler” başlıklı 3.3. maddesi uyarınca yapılacaktır.

Fatura ve reçeteler Kuruma kargo, kurye ve benzeri yöntemlerle veya elden teslim edilebilecektir. Kargo, kurye ve benzeri yöntemlerle teslimde evrak teslim belgesi, elden teslimlerde ise dilekçe eşliğinde alınan evrak kayıt tarih ve numarası esas alınacaktır.

Kurum tarafından eczane hesaplarına fatura bedellerinin yatırılabilmesi için sadece SSK işlemlerinde çalıştırılmak üzere Halkbank, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankasından herhangi birinde eczacı adına ayrı bir hesap açtırılacak ve Kurum provizyon sistemine kaydedilecektir.

10 Mart 2005 tarihi itibari ile, 31 Ocak 2005 tarihine kadar inceleme ve tahakkuk işlemi tamamlanmış evrakların bedelleri ilgili İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.

25 Mart 2005 tarihine kadar Şubat 2005 dönemine ait ödemelerin yapılacağı, Kurum birimlerine öncelikli olarak geçmiş döneme ait reçetelerin inceleme ve tahakkuklarının tamamlanması talimatı verilmiştir.

2) SSK adına hastalardan muayene ücreti olan 80 kuruş alınması işlemi 15 Mart 2005 tarihinde başlayacaktır.

* Provizyon sistemine dahil olmayan yurtdışı ve tarım sigortalıları hastalarının tamamından muayene ücretleri reçete karşılanırken tahsil edilecektir.

* Provizyon sistemine dahil olan hak sahiplerinin muayene ücreti reçete arkası dökümünde Kurum tarafından belirtileceğinden provizyon bilgisi takip edilerek muayene ücreti alınacaktır.

* Eczaneler muayene ücreti için fiş kesmeyecek, faturada göstermeyecektir. (Sosyal Sigortalar Kurumu adına tahsilat yapıldığı için fiş kesilmesine gerek olmadığı konusunda Maliye Bakanlığı ve SSK arasında mutabakata varılmış olup, Birliğimiz bu mutabakatın yazılı olması konusunda görüş bildirmiştir.)

* Eczane tarafından tahsil edilen muayene ücreti tutarları eczane alacağından mahsup edilecektir.

* Reçetelere “SSK adına muayene ücreti tahsil edilmiştir.” ibaresi taşıyan kaşe basılacaktır.

3) Reçete karşılanmasında İl-İlçe ayrımı kaldırılmış olup, sözleşmeli eczaneler reçetelerin yazıldığı İl/İlçeye bakılmaksızın reçete karşılayabileceklerdir.

4) Reçete arkalarına yapıştırılacak belge olarak ilacın fiyatını içeren fiyat kupürü ve barkod yeterli olacaktır. (Daha önce ithal ilaçlarda kutunun diğer bölümlerinin de kesilip reçete arkasına yapıştırılması uygulaması kaldırılmıştır.)

5) Reçeteye yazılan ilacın yerine daha ucuzu olan farmasötik eşdeğerinin verilmesi durumunda farmasötik eşdeğer kaşesi basılacak, ancak 75 etken maddenin yer aldığı ucuz eşdeğer ilaç gruplarında eşdeğerlik provizyon sistemi ile belirlendiğinden bu kaşe basılmayacaktır.

6) SSK hastaneleri tarafından düzenlenen heyet raporları mevcut haliyle süresi sonuna kadar geçerlidir. (Raporda doz olmaması, etken madde ismi olmaması, ilaç ismi olmasına rağmen raporda yazılı endikasyon uyarınca ilacın değişmesi durumunda da anılan raporlar geçerlidir.)

7) Tip Sözleşmenin 2.11. maddesi ile, hak sahiplerinden istenecek belgeler için yapılan yeni düzenlemeye göre;

1. Sigortalılar ile geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana babalar için reçete ekinde hiçbir belge istenmeyecektir.

2. Kurum’dan gelir veya aylık alan kimseler ile bunların geçindirmekle yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ve Kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları için; reçete ekinde hiçbir belge istenmeyecektir.
3. Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için; reçete ekinde hiçbir belge istenmeyecektir.
4 .Tarım sigortalıları için
- Sigorta İl / Sigorta Müdürlükleri tarafından yılda 1 (bir) kez vize edilmiş sağlık karnesi fotokopisi
- Tarım Kimlik Belgesi fotokopisi
istenecektir.

5, 6, 7 ve 8’inci maddelerde belirtilen hak sahiplerinden istenecek belgeler için mevcut uygulama devam edecek; Kurum bu hak sahiplerinden istenecek belgeler hakkında daha sonra açıklama yapacaktır. Buna göre eczaneler;

5. İşsizlik ödeneği alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalar,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühür ve imzalı "İşsizlik Ödeneği Kimlik ve Sağlık Belgesinin”
- Resimli Kimlik Belgesinin
6. İş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş, çocuk, ana ve babalar,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen ve vizite kağıdı yerine geçecek fotoğraflı, mühür ve imzalı “iş kaybı tazminatı kimlik belgesinin”
- Resimli Kimlik Belgesinin
7. 1005 sayılı yasa kapsamında yer alan SSK üyesi çalısan ve emekli Gaziler ile bunların eşleri yada dul eşleri,
- İşverence düzenlenecek vizite kağıdı veya sağlık belgesi(çalışanlar için),
- Resimli Kimlik Belgesinin
fotokopilerini eczane reçete ekinde Kuruma ibraz etmek zorundadır.
8. Yurtdışı sigortalılar,
- Yurtdışı sigortalısı adına düzenlenen reçete aslını,
- Sağlık yardımlarına müstahak olduğunu gösterir, Yurtdışı İşçi Hizmetleri Servisleri tarafından düzenlenen imza ve kaşeli belgesinin,
- Resimli kimlik belgesinin fotokopisini (15 yaşın altındakilerde resim aranmaz) kuruma ibraz etmek zorundadır.