2005 Mali Yili Bütçe Uygulama Talimati'na Açiklik Getiren Teblig Yayimlandi  (01-01-2006)

2005 Mali Yili Bütçe Uygulama Talimati'na Açiklik Getiren Teblig Yayimlandi

Tedavi Yardımına İlişkin olarak 09.02.2005 tarih 25722 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla, 15.03.2005 tarih 25756 sayılı Resmi Gazete’de 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’na ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır. ilaçların reçeteye yazımı ve geri ödenme koşullarına ilişkin yapılan ekleme ve değişikler aşağıda belirtilmektedir.


1- Talimatın 2.2 nci maddesine sekizinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ayakta tedavi gören hastalara ait sevk evraklarının hastalara verilen suretlerine (tek hekim tarafından verilen istirahat raporlarına ilişkin sevk evrakları hariç) muayene ve tedavi işlemlerinin tamamlanması sonrasında kurum baştabibinin onayı ve mühür tasdik işlemi yapılmayacaktır.”

5- Talimatın 12.7.10 uncu maddesinin (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Gaucher Hastalığı Tedavi Esasları
a) Tanı kriterleri;
1-Hastanın enzim düzeyi (Glucocerebrosidase) belirlenerek, enzimatik tanı konulacaktır.
2-Mutasyon analizi yapılacaktır.

b) Enzim tedavisine başlama kriterleri;
1- Tedavi endikasyonu olan hastalık tipleri
- Tip I (Non Nöropatik Form)
- Tip III (Kronik Nöropatik Form) dür.
- Tip II (Akut Nöropatik Form) için enzim tedavisi yapılmayacaktır.
2- Hastalığın tanısı, bir eğitim hastanesinde ve çocuk veya erişkin gastroenteroloji veya metabolizma uzmanlarının da yer aldığı bir sağlık kurulu tarafından konulacak ve hastaya tanı ve tedavi ile ilgili tüm bilgileri içeren bir rapor düzenlenecektir.”

7- Talimata 20.6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere “Sağlık Kurulu Raporları” başlığı altında aşağıdaki maddeler eklenmiş, Talimatın 20.4 üncü maddesinin son fıkrası ve 16.6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“20.7. Sağlık Kurulu Raporları
20.7.1. İlaç ve Sarf Malzemesi Kullanımı, Katkı Payı Muafiyeti ve İstirahat Raporları
İlaç kullanımı, hasta katılım payı muafiyeti, hastalara kullanılacak sarf malzemelerinin reçete yolu ile temini veya istirahat (tek hekim tarafından verilen istirahat raporları hariç) için gerekli olan sağlık kurulu raporları ile tedavi amacıyla verilen raporlar; var ise ilgili daldan üç uzman tabibin katılımı, aynı daldan üç uzman tabip bulunmaması halinde ilgili dal uzmanı ile birlikte bu uzmanlık dalına en yakın dallardan iki uzman tabibin katılımı ile üç uzman tabipten oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir.

20.7.3. Tüp Bebek Tedavileri İçin Düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporları
Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporların eğitim, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması zorunludur.

13- Talimatın eki Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesine (EK-2) aşağıdaki etken maddeler ilave edilmiş ve aynı Listenin 15.7, 15.8 ve 15.9 numaralı bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
-10.7.5. Memantin
-11.2.5. Memantin
-12.2.3. Azatiopirin
15.12. Nörojenik Mesane
-15.12.1 Tolterodine-L
-15.12.2 Oksibutin
-15.12.3 Trospium
-15.7 Kuduz serumları
-15.8 Hepatit A aşıları ve Hepatit B serumları
-15.9 Tetanoz serumları

14- Talimatın eki Antibiyotik Reçeteleme Kuralları Listesine (EK-2/A) 31 inci sırasından sonra gelmek üzere “31/A Sefditoren KY” etken maddesi ile yazılım kuralı ilave edilmiş, aynı Listenin 31 inci sırasında yer alan “(bakınız 5/a)” ibaresi “(bakınız 6/a)” olarak, 71 inci sırasında yer alan “(bakınız 5/B)” ibaresi, “(bakınız 6/b)” olarak değiştirilmiştir.

15- Talimatın eki Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek İlaçlar Listesinin (EK-2/B) 22 nci sırasında yer alan etken maddenin ismi “22. Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayakta tedavide de ödenir.)” olarak değiştirilmiş, aynı listeye “24. Amfoterisin-B formları ve Kaspofungin” ve “25. Active protein-C” etken maddeleri ilave edilmiştir.

16- Talimatın eki Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek İlaçlar Listesine (EK-2/C) “42. Kontraseptifler (Prospektüsündeki mevcut dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonları dışında ödenmez.)” etken maddesi ilave edilmiştir.

Tebliğin 16.Maddesine yapılan bu düzenleme gereğince, 15.03.2005 tarihi itibariyle kontraseptif müstahzar bedelleri, prospektüsünde yer alan dismenore, endometriozis, over kistleri, polikistik over ve hirsutismus endikasyonlarında reçete edilmeleri halinde bedelleri kurumlar tarafından ödenecektir.