BAĞ-KUR Tarafından Yayınlanan Talimatın Uygulama Süresi 2 Mayıs 2005 Olarak Yeniden Belirlenmiştir!  (01-01-2006)

BAĞ-KUR Tarafından Yayınlanan Talimatın Uygulama Süresi 2 Mayıs 2005 Olarak Yeniden Belirlenmiştir!
34.A.00.007870
Ankara,28.04.2005


BAĞ-KUR TARAFINDAN YAYINLANAN TALİMATIN UYGULAMA SÜRESİ 2 MAYIS 2005 OLARAK YENİDEN BELİRLENMİŞTİR!BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 13.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1737 sayılı Talimat ile, 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’na istinaden yapılan uygulama değişiklikleri bildirilmiş ve Talimatta belirtilen hususların uygulama başlangıç tarihi 20.04.2005 olarak belirlenmiştir. Anılan Talimatın 19 Nisan 2005 tarihinde Birliğimize ulaşması ve aynı gün Bölge Eczacı Odalarımız aracılığı ile üyelerimize duyurulmaya çalışıldığı göz önüne alınarak 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’na istinaden yapılan değişikliklerin yürürlük tarihinin ertelenmesi hususunda Birliğimiz tarafından Bağ-Kur Genel Müdürlüğü nezrinde sözlü ve yazılı olarak gerekli başvurularda bulunulmuştur.

Yaptığımız başvurular üzerine, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın 26.04.2005 tarih B.13.1.BKG.0.12.00.00/03-1868 sayılı yazısı ile Talimatın uygulama süresi 02.05.2005 olarak yeniden belirlenmiştir. Yine aynı yazıda, ilgili Talimatın “4-Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım İlkeleri” başlıklı bölümünün (a) bendinin;

“a) Trisiklik ve Tetrasiklik antidepresanlar tüm hekimlerce yazılabilir. Yeni nesil (SSRI, SNRI, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar 6 ayı geçmemek üzere tüm hekimlerce yazılabilir….” şeklinde yeniden düzenlendiği ve Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinin BEOS Eczane Otomasyon sisteminden takip edileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter

Eki:1
BA