Yeşil Kart sahiplerinden katkı payı alınması uygulaması hakkında  (01-01-2006)

Yeşil Kart sahiplerinden katkı payı alınması uygulaması hakkında


Yeşil Kart sahiplerinden katkı payı alınıp alınmayacağı konusunda Birliğimize başvurular yapılmaktadır.

27 Nisan 2005 gün ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 28. maddesinin r bendi ile; 13.12.1983 tarihli ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (p) ve (r) bentlerine, “(bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil)” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve 18.6.1992 tarihli ve 3816 sayılı Kanun kapsamındaki yeşil kart sahiplerinin” ibaresi, (r) bendinde ise “ödenmesini” ibaresinden sonra gelmek üzere “bedeli ödenecek ve ödenmeyecek ilaçlar ile ilaçların reçetelenmesine ilişkin kuralları tespit etmek ve yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin % 20’sine kadar katılım payı alınmasını” ibaresi eklenmiştir.

Konu ile ilgili Kanun Hükmündeki Kararnameye göre hak sahiplerinden katkı payı alınması Maliye Bakanlığı’nca yürütülen bir husus olduğundan 27.04.2005 gün ve 25798 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yetki uyarınca Yeşil Kart hak sahiplerinden alınacak katkı payı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenip, Maliye Bakanlığı tarafından bir genelge ile duyurulacaktır. Bu nedenle; Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Türk Eczacıları Birliği tarafından duyuru yapılıncaya ve Emekli Sandığı provizyon sisteminde düzenleme yapılıncaya kadar Yeşil Kart hak sahiplerinden katkı payı alınmayacaktır.