BAĞ-KUR YENİ PROTOKOL HÜKÜMLERİ HAKKINDA  (01-01-2006)
BAĞ-KUR YENİ PROTOKOL HÜKÜMLERİ HAKKINDA

*Atipik antipsikotikler de (zyprexa risperdal vb.)tedaviye mutlaka nöroloji veya psikiyatri uzmanınca başlanacaktır. Adı geçen uzmanların olamadığı yerlerde aile hekimliği uzmanınca başlanacaktır. Yeni nesil antidepresanlar ise tüm uzman hekimlerce yazılabilir. (ilgili uzman hekim değil) Bu grup ilaçlar ancak sağlık kurulu raporu olması halinde diğer hekimler tarafından reçete edilebilecektir. Emekli Sandığı’nın uygulamasındaki raporda etken madde yazılması şartı Bağ-Kur’da aranmamaktadır.

*Glokom ilaçlarında tedaviye göz hastalıkları uzmanı tarafından başlanacaktır. Göz hastalıkları uzmanının bulunduğu, kullanılacak ilacın etken maddesini belirten bir sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimlerce de reçete edilebilecektir.

* Kanser ilaçları hastalığın tanısı, günlük dozu, kullanılacak ilaç miktarı ve süresini gösteren sağlık kurulu raporu ile ilgili uzman hekim tarafından yazılabilecektir. Kür tedavisi uygulanıyor ise sağlık kurulu raporu beraberinde epikriz ve kür protokolü de gerekmektedir.

* Klopidogrel kullanımı için Kardiyoloji, Dahiliye, Nöroloji veya Kalp Damar Cerrahisi uzmanlarından herhangi biri tarafından düzenlenen ilacın kullanım gerekçesi, dozu, kullanım süresinin belirtildiği sağlık kurulu raporu şartı aranmaktadır. İlacı sağlık kurulu raporuna istinaden diğer hekimlerce de reçete edilebilir.

Klopidogrel kullanım gerekçeleri aşağıdaki 3 maddeden biri olmalıdır.

1-) Hastaya koroner stent uygulanmış olması 12 ay max. kullanım süresi

2-) Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dökümante edilmiş olan ST yükselmesiz miyokard enfarktüsü veya anstabil angina hastalarından 12 ay max. kullanım süresi

3-) Gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit (ASA) kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun ve diğer antiagregan ilaçların kullanılmama gerekçesinin belirtildiği sağlık kurulu raporu ile; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda; koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı tespit ve dökümante edilen yüksek riskli hastalarda 12 ay max. kullanım süresi

* Osteoporoz ilaçlarının reçete edilebilmesi için tedavi süresi etken madde ismi, ilacın dozunun belirtildiği sağlık kurulu raporu ve beraberinde kemik dansite raporu gerekmektedir. Bu belgeler yoksa ilgili ilaçlar sadece ilgili uzman hekimlerce (Jinekoloji, Nefroloji, Fizik Tedavi, Ortopedi, Endokrinoloji, Romatoloji Uzmanı) 10 günlük tedavi dozunu karşılayacak kadar adette yazılabilecektir. Diğer hekimlerce reçete edilebilmesi için kemik dansitesinin lomber bölgeden yapılan total L1-L4 veya total L2-L4; femoral bölgeden ise total femur veya femur boynu (neck) “T” değerlerinin aşağıdaki şartlardan birine uygun olması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen iki bölgeden herhangi birinin değerlerinin uygun olması yeterlidir.

1-) Patolojik kırık varsa: -1 veya daha düşük

2-) Osteoporoz nedeniyle kırık riski varsa: -1,5 veya daha düşük

3-) Kırık ile ilgili bir şey raporda belirtilmemişse: -2,5 veya daha düşük

ilgili ilaçlar senil osteoporoz, postmenopozal osteoporoz vb. tanılarla kullanımı halinde hasta katılım payından muaf olmayacaktır ve rapor kodu olarak da 25 girilmesi gerekmektedir. İlgili ilacın gün hanesine 9901 girilecektir.

ORLİSTAT VE SİBUTRAMİN ETKEN MADDESİNİ İÇEREN İLAÇLARIN KULLANIM İLKELERİ;

orlistat ve sibutramin etken maddesini içeren ilaçların kullanımı için endikasyonuna uygun olarak dahiliye veya endokrinoloji veya kardiyoloji uzmanlarından en az birisinin bulunduğu sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve kullanım kurallarına göre hastaların üç ayda bir kontrolü zorunludur. Bu ilaçlar hastanın kontrol ve takibini üstlenmiş bulunan dahiliye veya endokrinoloji veya kardiyoloji uzmanı tarafından, en fazla üçer aylık dozlar halinde reçete edilir. İki yıl sonunda sadece endokrinoloji uzmanlarınca reçetelenmesi ve sağlık kurulu raporunda yer alması halinde tedaviye devam edilir. Bu ilaçlar, hasta katılım payından muaf değildir. Sağlık kurulu raporu bir yıl süreyle geçerlidir.

* Celecoxip ve Rofecoxip etken maddeli ilaçlar uzman hekim yazması ve reçetede ilacın prospektüste yer alan ilgili teşhislerden birinin yazılı olması halinde ödenir. Hastalığı ile ilgili sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir. Hasta katılım payından muaf değildir. (ilgili uzman hekim değil)

* Ginkgo biloba içeren ilaçlar uzman hekim tarafından reçete edilir. Sağlık kurulu raporu varsa diğer hekimler tarafından da yazılabilir. (İlgili uzman hekim değil)

Raporda hastalık tanısı olarak 06 koduna dahil olan tüm kardiyovasküler hastalıklar halen geçerlidir.