SSK BASKANLIGI TARAFINDAN ILAC MUAFIYET RAPORLARI KONUSUNDA YAPILAN ACIKLAMALAR  (01-01-2006)

SSK BASKANLIGI TARAFINDAN ILAC MUAFIYET RAPORLARI KONUSUNDA YAPILAN ACIKLAMALAR


34.A.00.008870

Ankara,29.06.2005


ÖNEMLİ
İVEDİ


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Eczacıları Birliği’nin, SSK sağlık yardımlarından yararlanan kimselerin uzun süre tedavisini gerektiren hastalıklarında ayaktan yapılan tedavileri sırasında kullanımına gerek görülen ilaçların bedellerinden katılım payı alınmaması amacıyla düzenlenen sağlık kurulu raporlarında yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri 22.06.2005 günü Kurum yetkililerine aktarılmış ve bu öneriler SSK Yönetim Kurulu’nun 23.06.2005 tarihli toplantısında kabul edilmiştir.

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2005 tarih 45906 sayılı Genel Yazısı ile; devir tarihinden önce Kurum sağlık tesislerinde düzenlenen tüm ilaç muafiyet raporlarının süresi sonuna kadar geçerli sayılması ve bu raporlara dayanılarak düzenlenen reçete bedellerinin ödenmesi, ayrıca sözleşmeli eczanelerden karşılanan reçetelerin bedellerinde muafiyet raporu hatası nedeniyle bir kesinti yapılmaması yönünde karar alındığı duyurulmuştur.

SSK Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün 29.06.2005 tarih 45909 sayılı Genel Yazısı ile de, ilaç muafiyet raporlarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar bildirilmiştir.

Buna göre;
1- Bundan böyle Kurum sağlık yardımlarından faydalanan kişiler adına düzenlenecek ilaç muafiyet raporları; Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık birimleri ile Üniversite hastanelerince düzenlenebilecektir.

2- Muafiyet Raporları, SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Eki Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesine uygun olarak düzenlenecektir.
3- Muafiyet raporlarında aşağıda belirtilen hususlar açık ve net bir şekilde yazılı olacaktır:
a) Hastalığın SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı Eki Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesinde belirlenmiş özel durumlar hariç olmak üzere yalnızca hastalığın Talimatta belirtilen teşhisi kısaltma yapılmadan açık olarak yazılacaktır.

b) Talimat’ta rapordaki teşhis ve tedavi için bulunması gereken özel koşullar ya da düzenlemeler var ise, bunlara da uyulacaktır. (Örneğin: kanser ilaçlarında metrekare veya kilogram başı dozun yanı sıra bu dozun kaç ampul, flakon vb. ne tekabül ettiği, kür protokolü, sayısı ve süresi vb.)
c) Sağlık Kurulu Raporlarında mutlaka resim bulunacak tüm haneleri eksiksiz olarak düzenlenecek, kesinlikle el yazısı ile yazılmayacaktır.
d) Raporun geçerli olduğu süre (Talimatta bazı hastalıklar ve ilaçlar için yapılan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) hiçbir şekilde iki yılı aşmayacaktır.

4- Yalnızca sistemden provizyon almadan karşılanan;
- İşsizlik ödeneği ve iş kaybı tazminatı alan sigortalılar ile bunların geçindirmekle yükümlü olduğu eş çocuk ana ve babaları
- Yurtdışı sigortalıları,
- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu’na tabi aday çırak, çırak ve öğrenciler,
- 506 sayılı Kanunun 2. maddesine eklenen fıkra hükmüne istinaden ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye v.b. ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
- 506 sayılı Kanunun 86. maddesine tabi topluluk sigortası kapsamındaki kimseler, adına düzenlenen raporların arka yüzünde verilen ilaçların cins ve miktarının kaydedilmesine imkan verecek ekte örneği bulunan çizelgeye göre düzenleme yapılacaktır. Bu hastalara verilen muafiyet kapsamındaki ilaçlarla ilgili gerekli bilgiler ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.

5- 23.12.1998 tarih 981872 sayılı 13-297 Ek Genelge, 06.09.2001 tarih 53485 sayılı Genel Yazının 6. maddesi, 08.08.2002 tarih 97106 sayılı Genel Yazı yürürlükten kaldırılmıştır. (Kaldırılan Genel Yazılar ekte gönderilmektedir.)

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel SekreterEki:9
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]