SSK'DAN "Asistan Hekimler Tarafından Reçete Yazımı" Hakkında  (01-01-2006)
34.A.00.09848
Ankara, 02.09.2005BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINAT.C.Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 17.03.2005 tarih 27160 sayılı Genel Yazı ile, “Uzmanlık belgesi almak üzere eğitim görmekte olan asistanların gözetim altında poliklinik hizmeti yapmaları gerektiği açık olup, poliklinik hizmetlerinin sunumunda sorumluluğun, gözetim yapma konusunda yetkili sorumlulara ait olduğunun belirlenmesi ve yapılan işlemlerin onaylanması anlamına gelmesi nedeni ile asistanlar tarafından düzenlenecek reçetelerin ayrıca uzman tabiplerce onaylanması gerektiği” bildirilmişti.

T.C. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 02.09.2005 tarih 56298 sayılı Genel Yazı ile, konunun Sağlık bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan görüşler doğrultusunda yeniden değerlendirildiği,

- SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nda belirtilen, pratisyen tabipler tarafından yazılabilecek ilaçların, asistan tabiplerce de reçeteye yazılması; bu reçetelere ayrıca uzman tabip onayı istenmemesinin,

- Talimat’ta belirtilen yalnızca uzman tabipler tarafından yazılacak ilaçların, uzman tabipler tarafından yazılması veya asistanlar tarafından yazıldığı takdirde uzman tabipler tarafından onaylanmasının,

- SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı’nda ilacı reçeteye yazacak branş uzmanı belirtilmiş ise yalnızca bu uzman tabiplerce yazılmasının,


Uygun görüldüğü bildirilmektedir. Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:1