THALIDOMIDE PHARMION  (01-01-2006)
Türk Eczacıları Birliği'nden Odamıza gelen 07.09.2005 tarih ve 009947 sayılı yazıda,

        Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlüklerine gönderilen 22.08.2005 tarih 3406 sayılı yazı ile "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparata ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 'nden ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nden alınan yazılarda;
        Er-Kim İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin ithal ruhsatına sahip olduğu "THALIDOMIDE PHARMION" isimli preparatın "Tekrarlayan ve dirençli multiple myeloma, konvansiyonel tedavilere yanıt vermemiş myelodisplastik sendrom, daha önce talidomit ile tedavi edilip tekrarlayan veya ilk atak akut eritema nodozum leprozumun kutanöz belirtilerinin tedavisi" endikasyonlarında ruhsatlandırıldığı,
        Ancak, Bakanlıkları tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu, söz konusu ürünün, onaylı olmayan endikasyonlarda da kullanıldığının tespit edildiği, bu meyanda;

        1) Endikasyon dışı kullanımlar (Amiloidoz, anjiosarkom, meme kanseri, kronik myeloid lösemi, kolon kanseri, eritema multiforme, granuloma, hemanjiosarkoma, karaciğer kanseri, histiositoz, juvenil romatoid artrit, kaposi sarkomu, malign melanom, myelofibrozis, prostat kanseri, renal hücreli kanser, sarkoidoz, sarkom, tiroid kanseri...gibi) için' Bakanlıkça izin verilmiş reçeteler haricinde kesinlikle geri ödemelerinin yapılmaması,
        2) İIacın her reçetede en fazla 28 günlük dozunun karşılanması
        3) Reçete edilmiş ama kullanılmamış ilaçların da takibinin yapılması gerektiği bildirilmiştir.

        Thalidomide Pharmion'un teratojenik bir ilaç olması nedeniyle Pharmion Risk Yönetim Programı (PRYP) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM) tarafından izlendiği; aynı programın ilacın endikasyon dışı kullanımının önüne geçilebilmesi, reçete edilmiş ama kullanılmamış ilaçların takibinin yapılabilmesi için Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile ruhsat sahibi olan Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile irtibata geçileceği, sonucun ayrıca İl Müdürlüklerine
bildirileceği iletilmektedir.

        Meslektaşlarımıza duyurulur.