SSK Tip Sözleşme Revizyonu (6) ...  (01-01-2006)

34.A.00.010571


Ankara,13.10.2005


ÖNEMLİ !

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan 11.10.2005 tarih 61770 sayılı Genel Yazı ile Tip Sözleşme revizyonu yapılmıştır.

Buna göre;

1- Tip Sözleşmenin “5.Sözleşmenin Feshi Halleri” başlıklı bölümün 5.c maddesinde yer alan “Eczanede, eczacının, eczane çalışanlarının ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin sağlık karneleri hariç her ne şekilde veya her ne amaçla olursa olsun, sağlık karnesi bulundurulduğunun tespiti halinde ilk tespitte eczanenin 60 gün süre ile ilaç vermesi durdurulur, tekrarı halinde sözleşmesi feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 1 yıl sözleşme imzalanmaz.” hükmü; “Eczanede ve ruhsatnameye esas olan sınırlar dahilinde, eczacının kendisine ve/veya sorumlu müdürüne veya eczane çalışanlarına veya bunların anne, baba, eş ve çocuklar ile kardeşlerine ait olanlar hariç olmak üzere her ne şekilde veya her ne amaçla olursa olsun, sağlık karnesi bulundurulduğunun tespiti halinde ilk tespitte eczanenin 60 gün süre ile ilaç vermesi durdurulur, tekrarı halinde sözleşmesi feshedilir. Fesih tarihinden itibaren 1 yıl sözleşme imzalanmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.

2- 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı uyarınca eşdeğer ilaç uygulamasına 01.07.2005 tarihinde başlanması nedeniyle 14.02.2005 tarih XVII/5 sayılı Ek Genelge eki Tip Sözleşmede yer alan “Eşdeğer İlaç: Aynı etkin maddeyi, aynı doz ve aynı farmasötik formda içeren, diğer bir deyişle farmasötik açıdan eşdeğer olan ilaç” hükmü, 31.05.2005 tarih 25831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama talimatında yer alan “Eşdeğer ilaç: Temelde, sınırlandırılmış bir terapötik eşdeğerlik olarak, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren ürünlerin benzer dozaj formları arasında fiyat karşılaştırılarak uygulanır.” şeklinde değiştirilmiştir.

3 - Tip Sözleşmenin 4.4. maddesi “İlaç temini ile ilgili olarak Kurum veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunularak kamu davası açılan eczanenin sözleşmesi dava sonuna (karar kesinleşinceye) kadar askıya alınır. Bu eczanelere ait bedelleri kesin veya avans şeklinde ödenmeyen reçeteler, altı ay içinde kontrol edilerek protokolde belirtilen ödeme sürelerine bağlı kalınmaksızın bedelleri ödenir. Bedelleri avans olarak ödenen reçeteler ise bir yıl içinde kontrol edilir. Mahkumiyetine karar verilen eczanenin sözleşmesi fesih edilir. 6197 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen hususlar dahilinde mahkumiyetine karar verilen eczaneler ile bir daha sözleşme yapılmaz” şeklinde düzenlenmiştir.

Anılan Genel Yazı ekte iletilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:2
BA

[Ek dosya için tıklayınız...]