BAĞ-KUR KURUM SAĞLIK KURULU UYGULAMASINA SON VERDİ !  (01-01-2006)

34.A.00.010611

Ankara, 17.10.2005


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NATürk Eczacıları Birliği ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 2005 Yılı Bağ-Kur Protokolünün ilgili maddeleri gereğince, 1262 sayılı Tıbbi ve İspençiyari Müstahzarlar Yasasına göre ilaç ruhsatlı olmayan preparatlar, yurt dışından Sağlık Bakanlığı onayı ile getirilen ilaçlar, büyüme hormonları, oral beslenme solüsyonları vb. ilaçların bedeli, Kurum Sağlık Kurulu’nda değerlendirilmesini takiben ödenmekte; bu tip, bedelinin ödenmesi Kurum Sağlık Kurulu onayına bağlı olan ilaçlar, protokolün V.Sözleşmenin Feshini Gerektiren Hususlar başlıklı bölümün 1.Maddesinin (c) bendi ile yapılan açıklama gereğince, bedeli hastadan tahsil edilerek eczane tarafından hasta adına fatura düzenlenmek suretiyle karşılanabilmekte idi.

Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından İl Müdürlükleri’ne gönderilen 07.10.2005 tarih 3704 sayılı yazı Genel Yazı ile, “Yönetim Kurulu’nun 06.10.2005 tarih ve 2005/470 sayılı kararı ile; Geri ödeme kurumları arasında birlikteliğin sağlanması, hasta mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi, hastaların ilaca erişiminin sağlanması için bazı ilaçların Sağlık Kurulunda değerlendirilmesi uygulamasının sona erdirilmesinin uygun bulunduğu” bildirilmektedir.

Buna göre,

1) 15 Ekim 2005 tarihinden itibaren, daha önce Kurum Sağlık Kurulu’nda değerlendirilen ilaçların bedellerinin geri ödenmesine ilişkin olarak Ekte belirlenen usul ve esaslar uyulacaktır. Uygulamanın başlangıç tarihi ile reçete tarihlerinin ilişkilendirileceği bildirilmekte olup; hastaların elinde mevcut, süresi dolmamış olan sağlık kurulu raporları (aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenmiş ise) geçerliliğini koruyacaktır.

2) Eczaneler tarafından, söz konusu ilaçlar için, bedelinin hastadan tahsil edilerek hasta adına fatura düzenlenmesi uygulamasına son verilecektir. Kurum ile sözleşmeli eczaneler tarafından, 15 Ekim 2005 tarihinden itibaren, reçete muhteviyatı ilaçlar, eczane tarafından ekte belirtilen esaslar doğrultusunda karşılanarak kuruma fatura edilecektir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.


Saygılarımla,


Ecz.Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter
Eki:8

[Ek dosya için tıklayınız...]