SSK REÇETELERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR...  (01-01-2006)

1.Pegintron   reçetelerinde  ALT düzeyinin normalin en  az 1,5 katından fazla olması gerekmekte ve bu değerlerin raporda da belirtilmesi gerekmektedir.(ALT düzeyinin normalin en az 1,5 katından fazla olduğu)

 

2.Patoloji, radyoloji, mikrobiyoloji uzmanlarının yazdığı reçeteler  ödenmemektedir.

 

 

3Plavix de raporda stent tarihi belirtilse bile rapor tarihi esastır. Stent uygulanan hastalarda toplam 6 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği resmi sağlık kurulu raporu ile kardiyoloji,iç hastalıkları,kalp damar cerrahisi uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.

   Madde 30-  Klopidogrel kullanım ilkeleri:

Klopidogrel içeren ilaçlar yalnızca aşağıda belirlenen durumlarda  kullanılabilir.

a)     Koroner veya periferik stent uygulanan hastalarda toplam 6 ayı geçmemek üzere, kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir.

b)     Akut koroner sendrom tanısıyla hastaneye yatırılıp EKG değişikliği veya troponin pozitifliği tespit ve dokümante edilmiş olan miyokard infarktüsü veya anstabil angina hastalarında  resmi sağlık tesislerinde düzenlenen ve ilacın kullanım gerekçesi, dozu ve en fazla toplam 9 ayı geçmemek üzere kullanım süresinin belirtildiği, resmi sağlık kurulu raporu ile, Kardiyoloji, İç hastalıkları ve Kalp Damar Cerrahisi Uzman tabipleri tarafından kullanılabilir. Nüks vakalarda ilaç kullanım süresi yeniden başlatılabilir.

c)     Asetilsalisilik asit alerjisi veya major gastrointestinal intolerans nedeniyle asetilsalisilik asit kullanılmasına kontrendikasyon bulunduğunun gastroenteroloji uzman tabibince belirlenmesi ve Resmi Sağlık Tesislerinde düzenlenecek resmi sağlık kurulu raporunda diğer antiagregan ilaçların kullanılamama gerekçesi ile birlikte belirtilmesi halinde ve en fazla 1 yılı geçmemek üzere kullanım süresi belirtilerek; kalp kapak biyoprotezi bulunanlarda,  koroner arter hastalığı veya tıkayıcı periferik arter hastalığı veya serebral iskemik olayı (iskemik inme) tespit ve dokümante edilen yüksek riskli hastalarda ve Kardiyoloji, İç hastalıkları, Nöroloji ve Kalp Damar Cerrahisi ve Hematoloji Uzman  tabipleri tarafından kullanılabilir.

d)     Yatan hastalarda rapor şartı aranmadan ilgili uzman tabip tarafından yazılabilecektir