TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Antipsikotik İlaçlar

                         

                                                                                                    28.08.2006

              ..................................HASTANESİ  BAŞHEKİMLİĞİ’NE,

Konu   : Yeni nesil antipsikotik rapor teşhisleri hakkında

Sayı    :

  

             Reçetelerde teşhis ile reçetelenen ilaçların  birbiri ile uyumlu olması gerektiğinden;   reçetede yazılmış ilacın Sağlık Bakanlığı’ nca onaylanmış endikasyonuna uygun olarak reçeteye teşhis yazılması gerekmektedir. Bu doğrultuda; SSK Yetkilileri yeni nesil (atipik) antipsikotiklerin (klozapin, olanzapin, amisülpirid, ketiapin, ziprosidon, aripiprazol) Sağlık Bakanlığı’ nca onaylanmış endikasyonlarının şizofreni ve bipolar bozukluk olduğundan,  depresyon teşhisi ile sağlık kurulu raporu düzenlenemeyeceğini ve bu teşhisle reçetelenemeyeceğini ve eczanelerimizce karşılanması halinde ise bedelinin ödenmeyeceği bildirmiştir.

            Bu ilaçlara ilişkin raporlarda ve reçetelerde, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’ nin  ( Sıra No: 6) Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi (EK-2) başlıklı bölümün 11.3. maddesi gereği;  Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, Sanrısal Bozukluk, Atipik Psikoz, Şizofreniform Bozukluk, Bipolar Mizaç Bozukluğu teşhisleri yer almalıdır. Klozapin içeren preparatlar  ise sadece şizofreni teşhisi ile reçetelenebilir ve rapor düzenlenebilir.

            Hastalarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetinin oluşmaması için gereğini arz ederim. Saygılarımla,

                                                                                             

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI