TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SSK YENİ FORMAT RAPORLARI

                                                                                             
                                                                                                                                 28.08.2006
                        ………………………………….HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ’NE,
Konu   : Yeni Rapor formatı konusunda  SSK İlaç Ve Eczacılık Daire Başkanlığı’ndan yayımlanan Genelge açıklamaları
Sayı    :……….
            T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan 23.08.2006 tarih 48797 sayılı XVII-15 EK Genelge ile kurum tarafından yapılmakta olan İlaç Muafiyet Raporları ve Kullanım Raporları Uygulamalarına açıklık getirilmiştir.

Yapılan düzenleme aşağıda belirtilmiştir:

1- İlaç kullanımı ve katılım payından muaf ilaçlara ilişkin raporların, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan 26.6.2006 tarihli, 12289 sayılı ve 16.8.2006 tarihli, 15445 sayılı Genelgeler (Ek:1) ekindeki “İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu Formatına” uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

2-
a) Talimattaki sağlık kurulu ve heyet ifadelerinin yer aldığı ilaç kullanımı veya hasta katılım payı muafiyeti için, 15.5.2006 tarihinden itibaren düzenlenen raporların, ilgili tek uzman hekim tarafından Başhekimlik mührü ve onayı ile çıkartılması (“12.7.Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlığı altındaki özel hükümler saklı kalmak üzere) gereklidir.

b) Ayrıca; Talimatta “12.7.Bazı Özel Hastalıklara ve İlaç Kullanımına İlişkin Düzenlemeler” başlıklı 12.7. maddedeki hükümler saklı kalmak kaydıyla Talimatta kullanım dozunun belirtilmesi zorunlu tutulan ilaçlar dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek İlaç Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporlarında “kullanım dozu” ve “adedi” bölümlerinin doldurulmasına gerek bulunmamaktadır.

c) Ancak, birden fazla uzman hekim tarafından 26.6.2006 tarihli, 12289 sayılı Genelge eki formattaki bilgileri içeren sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde bu raporlar da geçerli kabul edilecektir.

3- Kurum sağlık yardımlarından yararlanan kişiler adına muafiyet raporları; Sağlık Bakanlığına ait sağlık birimleri, Üniversite Hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Hastanelerince düzenlenebilecektir.

4-Muafiyet raporlarında belirtilen teşhisler, SSK Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı olarak onaylanan Maliye Bakanlığı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği eki İlaç Katkı Payı Alınmayacak Hastalıklar ve İlaçlar Listesine uygun olacaktır.

5-İlaç kullanım ve muafiyet raporunda aşağıda belirtilen hususlar açık ve net bir şekilde yazılı olacaktır.

a) Talimatta rapordaki teşhis ve tedavi için bulunması gereken özel koşullar ya da düzenlemeler var ise, bunlara da uyulacaktır. (Örn. Kanser ilaçlarında metrekare veya kilogram başı dozun yanı sıra bu dozun kaç ampul, flakon v.b’ne tekabül ettiği, kür protokolü, sayısı ve süresi v.b.)

b) Raporların tüm haneleri eksiksiz olarak düzenlenecek, imzalar “ıslak imza” olacaktır.

c) Raporun geçerli olduğu süre (Talimatta bazı hastalıklar ve ilaçlar için yapılan özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) hiçbir şekilde iki yılı aşmayacaktır.

6- Yalnızca sistemden provizyon almadan karşılanan yurtdışı sigortalıları adına düzenlenen raporların arka yüzünde verilen ilaçların cins ve miktarının kaydedilmesine imkan verecek, ekte örneği bulunan çizelgeye göre düzenleme yapılacaktır. Bu hastalara verilen ilaçlarla ilgili bilgiler çizelgeye ilgili tabip tarafından yazılarak imzalanacak ve kaşe basılacaktır.

7-İlaç muafiyet ve kullanım raporlarının;

- İlgili tek uzman hekim tarafından Başhekimlik mührü ve onayı ile çıkartılması uygulaması 15.5.2006 tarihinden itibaren,

- Sağlık Bakanlığının ekli Genelgesi ekinde bulunan formata uygun olarak düzenlenmesi uygulaması 01.09.2006 tarihinden sonra,

düzenlenen raporlar için geçerlidir.

Bu tarihlerden önce ve reçetenin düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan Talimata uygun ancak, birden fazla uzman hekim tarafından düzenlenmiş ve/veya 26.6.2006 tarihli Genelge eki formata uygun olan/olmayan sağlık kurulu raporları da süresinin sonuna kadar geçerliliğini sürdürecektir.

8-Tüp bebek tedavileri için düzenlenecek raporlar Tebliğde belirtildiği şekilde düzenlenecektir.

9-İlgi de tarih ve sayıları kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Kaldırılan Genelgeler ektedir.
Hastaneniz bünyesinden verilen ilaç kullanımı ve katılım payı muafiyeti Raporlarının istenilen formata uygun çıkartılması için gereken düzenlemelerin acilen uygulanması konusunda bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
                                                                                                          AYDIN ECZACI ODASI
                                                                                                          Yönetim Kurulu Adına
                                                                                                             Ecz. Esin Dalay

                                                                                                             Genel Sekreter

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI