TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE SATILMASI İLE DEPOLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA

38.A.00.001867         
30.05.2012

 

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,

30 Mayıs 2012 tarih ve 28308 Sayılı Resmi Gazete’de Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yayımlanan yönetmelik değişikliğinin 2 sıra numaralı maddesi aşağıda yer almakta olup, bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde sadece ziraat mühendisleri yetkili iken, yapılan yeni düzenleme ile bu kişilere eczacılar da dahil edilmiştir.

“MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Ziraat mühendisi veya eczacı olmak,”

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metni yazımız ekinde gönderilmekte olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter

 

 

Bayi veya toptancı izin belgesi alabilecekler

MADDE 6 – (1) Bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi verilecek kişilerde aranacak şartlar şunlardır:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) (Değişik:RG-30/5/2012-28308) Ziraat mühendisi veya eczacı olmak,
c) Yılda bir kez Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak olan sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan almak.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen unvanı yurtdışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.
(3) Sınav tarihi, Bakanlık tarafından il müdürlüğü aracılığı ile en az üç ay önce ilan edilir.
(4) Sınav için müracaatlar, sınavın yapılacağı tarihten en az kırkbeş gün önce il müdürlüğüne yapılır. İl müdürlüğü bu müracaatları sınav tarihinden otuz gün önce Bakanlığa bildirir

Yönetmelik değişikliğinin tam metni ve ekleri için tıklayınız

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI