TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


24.06.2020 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN SUT DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA

Değerli Meslektaşlarımız,

24/06/2020 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık uygulama Tebliğine göre, Tebliğ tarihinden önce düzenlenen mevcut raporların süresi sonuna dek geçerli olduğu bildirilmiş olup, reçete karşılarken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi tüm üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

1. Fosfomisin oral formları (MONUROL, URODAY, ÜROMİSİN)  sadece alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde 10 gün içinde en fazla 2 şase kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Alt üriner sistem enfeksiyonu dışında diğer tanılarda geri ödemesi mümkün değildir.

 

Alt üriner sistem enfeksiyonları  Icd 10 kodları

N21: Alt üriner sistem taşı incl.sistit ve üretrit ile birlikte(N21.0,N21.1,N21.8,N21.9)

N30: Sistit (N30.1, N30.2, N30.3, N30.8, N30.9)

N34.0: Üretral apse

N34.1: Üretrit (spesifik olmayan)

N34.2: Üretrit (diğer)

O23.1: Mesane enfeksiyonu (gebelik)

O23.2: Üretra enfeksiyonu (gebelik)

 

2. Farklı etken maddeli düşük molekül ağırlıklı heparinlerin birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. (Örnek: Clexane ve Hibor isimli müstahzarlar aynı reçetede veya biri hastanın elinde mevcut iken diğer müstahzar reçete ile karşılanmaz. Bu hususta Kurumca düzenleme yapılıncaya kadar hasta ilaç geçmişinin kontrolü önem arz etmektedir.)

 

3. Vitamin D3 mono preparatları Yalnızca ruhsatlı endikasyonlarında reçetelenmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Ayrıca endikasyonuna göre kullanım dozuna dikkat edilmelidir.

 

4. Hepatit  immünglobulinlerin  (Hepagam,Hepatitis b immunglobulin,Hyperhep) kullanımı

 a) HBIg idame tedavileri için düzenlenen her reçetede HBsAg veya HBV DNA sonuçları (negatif olduğu) yer almalıdır ,  pozitif olması durumunda tedavi sonlandırılmalıdır. Reçeteler  birer aylık dozlarda karşılanabilir.

 b) Hastalar düşük ve yüksek risk grubuna göre sınıflandırılarak ayrıca uygulanacak dozlarda tetkik sonuçlarına göre değişiklik yapılmış olup, düşük risk grubunun tedavi süresi nakil sonrası maksimum 1 yıl, yüksek risk grubunun tedavi süresi maksimum 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır. (Bu hususun kontrolü için rapor/reçete açıklamalarında nakil tarihinin belirtilmesi  meslektaşlarımızın yararına olacaktır)

 

5. Pradaxa, Xarelto, Lixiana ve Eliquis’in rapora eklenmesi gereken açıklamalarında değişiklik olmuştur.Prospektüste yer alan risk faktörleri açıkça ifade edilmiş, hastada mevcut olan risk faktör/ faktörlerin  (inme veya geçici iskemik atak öyküsü, ≥ 75 Yaş , kalp yetmezliği NHYA Sınıf ≥ II,Diyabetes mellitus veya hipertansiyon durumlarından bir ya da  fazlasına sahip olan orta-ciddi mitral darlık veya mekanik protez kapağı olmayan nanvalvuler atriyal fibrilasyonlu hasta) raporda net olarak belirtilmesi koşulu getirilmiştir.

Sağlık kurulu raporunda en az bir kardiyolog/nörolog olma şartı ile kardiyoloji,iç hastalıkları ,göğüs hastalıkları, kalp damar cerrahisi ve nöroloji uzman hekimlerinden en az üçünün bulunması şartı belirtilmiştir.

 

6. Human albumin kullanım;

-Kan albumin düzeyi ölçümleri Konjenital Nefrotik Sendrom tanılı bebeklerde 15 günde bir, Nefrotik Sendrom tanılı çocuk hastalarda haftada bir yapılır.

 

7. Statinler ve kombinasyonları maddesinde yüksek doz içeren ; Rosuvastatin (CRESTOR)  için 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin (LIPITOR,ATOR), simvastatin (ZOCOR)  ve pravastatin (PRAVACHOL) için 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları , fluvastatin (LESCOL XL) için 80 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonlari dahil) rapor/reçete edebilecek uzmanlık branşlarına nöroloji eklenmiştir. Bu dozlarda düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçete düzenlenebilir.

 

8. GLP-1 analogları (Byetta)  ile DPP-4 antagonistleri (Januvia, Galvus, Galvus Met, Taglin, Glividin, vidaptin, Trajenta, Onglyza, janumet) birlikte kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.

9. Modafinil (Modiodal, Modiwake, Sleepex, Modivigil, Cralium) yalnızca;

narkolepsi tanısı ile göğüs hastalıkları, nöroloji  veya psikiyatri uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen 1 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir ve tedaviye ara verilmesi halinde başlangıç kriterleri aranmaz

 

10. Göz hastalıklarında ilaç kullanım ilkelerinde değişiklikler ,

- Patolojik miyopiye bağlı koroidal neovaskülarizayson  (PM/KNV) için bevasizumab (ALTUZAN) yükleme dozunun tamamlanması zorunlu olmayıp tek doz kullanımı üzerinden dahi yanıt değerlendirilmesi yapılması mümkündür.


- Ranibizumab (LUCENTIS) veya abilibersept (EYLEA) etken maddeli ilaçlar için ANTİ-VEGF ilaç geçişlerin de hekim tarafından sağlık kurulu raporunda belirtilmesi halinde yükleme dozları tamamlanmadan (bevasizumab hariç) idame tedavilere geçilebilecektir.

 

11. Duloksetin (Nexetin) erişkin kadınlarda orta dereceli ve şiddetli Stres Üriner İnkontinans  tedavisinde ve stres üriner inkontinansın baskın olduğu mikst üriner inkontinans (sıkışma ve stres üriner inkontinansın birlikteliği) tedavisinde uzman hekimlerce raporsuz,uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilir.

 

12. 4.2.25 Maddesinde epilepsi tedavisinde lakozamid (BENVIDA) etken maddesinin tek başına  (monoterapide) kullanılabileceği belirtilmiştir.

 

13-  4.2.17.D Maddesinde teriparatide (FORSTEO) kullanım süreleri ay yerine haftalık zaman dilimleri şeklinde düzenlenmiştir. Mevcut tedavisi devam eden hastalar için ilacın kullanımında haftalık hesaba dikkat edilmelidir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 76 haftayı geçemeyecektir.

Tebliğ metni için tıklayınız.

Karşılaştırmalı tablo için tıklayınız.

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI