TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


VICHY Tabelaları Hakkında !

 
 

TEB’den Odamıza gönderilen 19.10.2004 tarih 05031 sayılı konu ile ilgili yazı aşağıda bilginize sunulmaktadır.


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Vichy ürünlerini satan eczanelerde, eczane tabelalarının Vichy Firması tarafından yaptırıldığı yolunda Birliğimize başvurularda bulunulmaktadır.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’nün 9’uncu maddesinin son bendinde;

“Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.” hükmü yer almaktadır.

6197 sayılı yasaya dayanılarak hazırlanan ve 13.10.1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in “Eczane Levhası” başlıklı 17’nci maddesinde de;

“Eczanelerin cadde veya sokağa bakan cephelerine, eczanenin adı ile sahip ve mesul müdürünün isim ve soyadını gösterir levha konulur veya bunlar vitrin camına uzaktan okunacak şekilde yazılır. Bunun dışında, cadde, sokak ve kaldırımlara seyyar veya sabit levha konulamaz.

(Ek İkinci Fıkra : 25 Kasım 1999 R.G. 23887/2 md)

Asgari ve azami ebatları, muhtevası ve renkleri Türk Eczacıları Birliği’nce belirlendikten sonra Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülecek standartlardaki ışıklı levhalar da, eczanelerin ruhsatının belirtilen giriş kapısının bulunduğu cepheye konulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan Deontoloji Tüzüğü ile Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı üzere, herhangi bir ticari firma adının ya da ambleminin eczane levhasında yer alması mümkün değildir. Eczane tabelalarında eczacı adı soyadı ve eczane isminin dışındaki sözcükler, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı olup, reklam mahiyetindedir. Bu konuda VICHY L’OREAL TÜRKİYE KOZMETİK VE TİCARET AŞ.’ye gerekli uyarı Birliğimizce yapılmıştır.

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun Eczacı Odaları Yönetim Kurullarının görevlerini açıklayan 20. maddesinin;

(b) bendinde “Meslektaşların Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince kabul ve tasdik edilen formül, imal tarzı ve fiyatlar dışında ilaç yapmalarını, kanunun müsaadesine aykırı olarak başka şahıs ve müesseselere ilaç satmalarını, ruhsatnameyi haiz yerli ve yabancı müstahzaratın isim, marka, ambalajlarını taklit ve kopya ederek veyahut iltibasa meydan verecek şekilde isim ve marka koyarak halkı istismar etmelerini, konulan kar hadlerine riayet etmeyerek ihtikara tevessül eylemlerini eczaneler ve müstahzarlar hakkında meslek adabına ve bu husustaki kanun hükümlerine uymayacak şekilde reklam, ilan ve propaganda yapmalarını önlemek”.

(m) bendinde de “Eczacılık ile ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile Deontoloji Tüzüğü hükümlerinin ve Oda ve Birlikçe alınmış mesleki kararların gerektiği şeklinde uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için, eczacıların çalışmalarını ve iş yerlerini denetlemek” hükümleri yer almaktadır.

6643 sayılı yasanın verdiği yetkiye dayanarak gerekli denetimlerin ve yasal işlemlerin yapılması için gereğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz. Sabih Tekin ÇAĞLAR
Genel Sekreter


AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI