TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SSK VE BAĞKUR'UN ETKEN MADDELERLE İLGİLİ YAZISI...

35.A.00

10.10.2006

005018


BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA,


29.04.2006 tarih 26153 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin (Sıra No:6) 20.07.1 maddesi ile 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı yönetmeliğin 22. maddesi doğrultusunda ilaç kullanımı ve hasta katılım payı için sağlık kurumlarınca verilecek raporların ilgili tek uzman tabip tarafından düzenlenmesi ve kurum baştabibi onayı ve kurum mührünün bulunmasının yeterli görüldüğü belirtilmiş olup, ilaç kullanımı ve hasta katılım payı muafiyeti için sağlık kurumlarınca verilecek raporların formatı gönderilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bağ-kur Genel Müdürlüğü (Devredilen) Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’ndan gelen 02.10.2006 tarih, B.13.1.BKG.0.12.00/03-4458 sayılı yazı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen) SSK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı’nın 09.10.2006 tarih,B.13.2.SSK.5.02.07.00/XVII-8103-031-57141 sayılı yazı ile T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14.09.2006 tarih 17483 sayılı Genelge uyarınca, 2006 Mali Yılı Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı İlaçlar başlıklı 12.4 Maddesinde ayakta tedavide kullanımı sağlık kurulu raporuna bağlı olan ilaçlar için düzenlenecek raporların hangi unsurları içermesi gerektiği hükme bağlanmış olup, anılan Tebliğe ekli Ek-2/C Listesi dışında kalan ilaçlar için düzenlenecek raporlarda etken madde bölümlerinin doldurulmasına gerek bulunmadığı; bunun yerine hangi hastalıklar için hangi ilaçların kullanılacağını gösteren Tebliğe ekli Ek-2 Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yer alan hastalık gruplarının belirtilmesinin yeterli olacağı bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ecz.Erdoğan ÇOLAK
Genel Sekreter


Ek 1: S.B.’nın SGK Bağ-Kur Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği Genelge
Ek 2: SGK Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Genelgesi

MK

[Ek dosya için tıklayınız...]

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI