TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI BİRLİĞİ KANUN TASARI TASLAĞI

Sağlık Meslek Mensupları Birliği Kanun Tasarı TaslağıBİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar


Amaç

Madde 1-Bu Kanunun, amacı sağlık alanındaki mesleklerden her birinin mensuplarının kendi ortak ihtiyaçlarını gidermek, birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak ve meslek ile ilgili etik kuralları belirlemek üzere Sağlık Meslek Mensupları Odaları ve Birliklerinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2-Bu Kanun, sağlık meslekleri mensuplarını, Sağlık Meslek Mensupları Odalarını ve Birliklerini ve sağlık hizmetleriyle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerini kapsar.

Tanımlar

Madde 3-Bu Kanunda geçen deyimlerden;a) Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

b) Oda; Belirli sağlık mesleği mensuplarının bir veya birkaç il düzeyinde faaliyet gösteren tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunu,

c) Birlik; aynı meslek alanındaki odaların mensuplarının tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde üst kuruluşunu,

d) Sağlık meslekleri; sağlıklı yada hasta kişileri konu alan, temel faaliyet alanları doğrudan doğruya insan üzerinde uygulamalara dayanan, sağlık uygulamalarında hekim veya diş hekiminin yönlendirmesi ve denetimi altında teknik destek sağlayan, sağlık alanında insan üzerinde doğrudan uygulaması olmayan ve sağlıkla ilgili diğer meslekleri,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Odalar
Kuruluş

Madde 4-Sınırları içerisinde belli bir sağlık mesleğine mensup en az yüz kişi olan her ilde bir Oda kurulur.

Sınırları içinde Oda kurmak için yeter sayıda ilgili sağlık meslek mensubu bulunmayan illerdeki sağlık meslek mensuplarının hangi illerdeki sağlık meslek mensupları ile birleştirileceği ve merkezin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki sağlık meslek mensuplarının hangi il sağlık meslek mensupları Odasına bağlanacağı ve yeterli sayıya ulaşılan illerde ayrı Oda kurulması konuları, Birlik Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Birlik Genel Kurulunca, Birlik henüz kurulmamışsa Bakanlıkça belirlenir.

Ayrı ayrı hiçbir ilde Oda kuracak sayıya ulaşamayan çeşitli meslek mensuplarından hangilerinin bir araya getirilmesiyle Oda kurulabileceği illerdeki meslek mensuplarının arasında yapılacak oylama ile belirlenir.

Odaların adlarında, merkezlerinin bulunduğu il ve hangi meslek mensuplarına ilişkin oldukları belirtilir.


Üyelik
Madde 5- Bir Oda sınırları içinde mesleğini serbest olarak icra etmeye başlayan sağlık meslek mensupları bir ay içinde o ilde faaliyet gösteren Odaya üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler de istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler.

Özel Kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

Odaya kaydolma yükümlülüğü bulunan sağlık meslekleri mensupları kayıtlarını süresi içinde yaptırmadıkları takdirde mesleklerini serbest olarak icra edemezler.

Gerek meslek mensubu ve gerekse bunları istihdam eden bütün kurum ve işyerleri tayin, nakil, işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri en geç bir ay içinde bulundukları yerin Odalarına bildirmeye mecburdurlar.

Üyelerin bir odadan diğer bir odaya naklinde üye kayıt ücreti ve yıllık aidat yeniden alınmaz.

Serbest meslek mensuplarının mesleklerini farklı yerlerde icra etmeleri halinde mali yükümlülükler ilk kayıt olunan Odaya karşı yerine getirilir; ancak diğer Odalara da belirlenen odaya giriş aidatı ve yıllık aidatın beşte dördü ödenir. Meslek mensubu seçme ve seçilme yeterliliğine tam aidat ödediği Odada sahiptir.

Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar altı ay süreyle Oda hizmetlerinden faydalanamazlar.

Bu süre içerisinde de aidatların ödenmemesi halinde, aidat borcunun tamamının faiziyle birlikte ödenmesine kadar bu karar Odaların yazılı bildirimi üzerine ilgili ve yetkili kurum veya kuruluşça çalışmaktan men edilir.

Yönetim Kurulu, hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk dolayısıyla aidatını veremeyecek durumda olan oda mensuplarından geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.Odaların görevleri
Madde 6-Sağlık Meslek Odalarının görevleri şunlardır:

a) Mesleki ahlak ve dayanışmayı korumak,

b) Sağlık hizmetlerinin gelişmesi için görev alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak,

c) İdari ve adli merciler nezdinde üyelerinin ortak hak ve menfaatlerini korumak,

d) Halk sağlığı ve görev alanında sağlık meslekleri ile ilgili meseleler için resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak,

e) Üyelerinin meslek kültürlerini ve yeterliliklerini geliştirebilmeleri için gerekli çalışmaları yapmak,

f) Yabancı ülkelerin sağlık meslek kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak, kongre ve sempozyumlara katılmak ve düzenlemek,

g) Diğer mevzuat ile verilen görevleri yapmak.Odaların organları

Madde 7-Sağlık Meslek Odalarının organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Disiplin Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu.

Oda Genel Kurulu

Madde 8- Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı meslek mensuplarından oluşur.

Oda Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Oda Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek ve bu Kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,

b) Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek yılın tahmini bütçesini ve çalışma planını görüşüp karara bağlamak,

c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kuruluna tabii delege olan oda başkanı dahil üye sayısı 500 kişiye kadar 5, 1.000 kişiye kadar olan odalardan 7, 3.000 kişiye kadar olan odalardan 9 delege, 3.000’den sonraki her 3.000 kişi için birer delege seçmek,

d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

e) İhtiyaca göre, faaliyet alanı içindeki il veya ilçelerde Yönetmelikle gösterilecek esaslar çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere temsilcilikler kurulmasına karar vermek,

f) Mevzuata göre gündeme konulan diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

g) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyelerine katılacakları toplantılar için verilecek ücretleri harcırah mevzuatına ve Bütçe Uygulama Talimatına uygun olarak belirlemek,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı iki yılda bir defa Nisan ayında, olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu kararıyla veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine yapılır. Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa olağanüstü toplantı isteyen üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Birlik Yönetim Kurulu, henüz birlik kurulmamışsa Bakanlık veya yetkili kurum veya kuruluş Oda Genel Kurulunu toplantıya çağırır.

Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az on beş gün önce Yönetim Kurulu tarafından mahalli bir gazetede ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla üyelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. İlk toplantı tarihi ile ikinci toplantı tarihi arasında en az bir hafta olmalıdır. İlk toplantıda salt çoğunluk aranır, ikinci toplantı katılanlar ile yapılır.

Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açılır ve toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan vekili ve üç kâtip üye seçilir.

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Genel Kurul toplantılarında kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.Oda Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışma esasları

Madde 9- Oda Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için, Genel Kurulca, üyeleri arasından seçilir. İki dönem üst üste seçilen üyeler, aradan bir dönem geçmedikçe yeniden seçilemezler. Üye sayısı beş yüze kadar olan Odalarda Yönetim Kurulu beş asıl, beş yedek, beş yüzden fazla üyesi olan Odalarda yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Oda Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliliğine sahip olmak şarttır.

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman seçerler.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık eder; Odanın mali işlerini ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasını Saymanla birlikte; diğer defterlerin tutulmasını ve yazışmaları Genel Sekreter ile birlikte yürütür. Başkanın yokluğunda kendisine Başkan Yardımcısı vekalet eder.

Oda Yönetim Kurulu, Oda merkezinde ayda bir defa olağan; Başkan yazılı olarak çağırdığında olağanüstü toplantı yapar. Oda Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır; oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya veya her ne sebeple olursa olsun altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır. Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir.Oda Yönetim Kurulunun görevleri

Madde 10 - Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

b) Odanın dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini yıllık bütçesini ve çalışma planını hazırlayıp Genel Kurula sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,

c) Birliğin ve Oda Genel Kurulunun kararlarını uygulamak,

d) Meslekle ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,

e) Meslek mensuplarının, özel hukuk kişileri ile meslek mensupları arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle işbirliği yapmasını, Birlik Yönetim Kurulunca şekli belirlenmiş örneğe uymayan tabelaların kullanılmasını ve her türlü araçla veya kişiyle reklam yapılmasını; meslektaşlar arasında gayri meşru menfaat sağlanmasını önlemek,

f) Faaliyet alanı içerisinde uygulanacak asgari ücret tarife tekliflerini mevzuata uygun olarak hazırlayıp, Birlik Yönetim Kuruluna göndermek,

g) Meslek mensuplarının birbirleriyle ve özel hukuk kişileri ile aralarında çıkacak mesleki ihtilafları uzlaştırmaya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak,

h) Meslek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak, kütüphane açmak, modern iletişim, eğitim araç ve yöntemlerini kullanmak,

i) Meslek mensuplarını meslekleriyle ilgili sağlık sorunları üzerinde inceleme ve araştırma yapmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

j) Mesleğin onurunu, meslek mensuplarının genel hak ve menfaatlerini ilgili merciler nezdinde savunmak,

k) Oda üyeleri hakkında, disiplin cezası uygulanmasına ilişkin başvuru ve şikayetler üzerine veya böyle bir fiil veya isnadın herhangi bir şekilde öğrenilmesi halinde ilk incelemeyi yaparak sonuç raporunu Disiplin Kuruluna tevdi etmek,

l) Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak,

m) Gerektiğinde onur üyeliği için Birlik Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

n) Meslek hizmetlerinden resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da yararlanılabilmesi için meslek mensuplarıyla işbirliği yapmak,

o) Gelirleri noter tasdikli makbuz mukabili toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak gelir ve harcamaları noter tasdikli defterlere işlemek, işlemlerini mali mevzuat doğrultusunda yürütmek,

p) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda karar almak ve hukuki işlemler için Oda Başkanına veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

q) Oda Genel Kurul toplantı tutanaklarının bir örneğini Birlik Yönetim Kuruluna göndermek,

r) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.Oda Disiplin Kurulu

Madde 11 - Oda Disiplin Kurulu, Genel Kurulca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilir. Disiplin Kurulu üye sayısı beş yüze kadar olan adalarda beş asıl, beş yedek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Disiplin Kuruluna seçilebilmek için en az 10 sene meslekte çalışmış olmak ve bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunmazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlarda aday olabilir.

Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantıda gizli oyla kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler.

Oda Disiplin Kurulunun görevi, Oda Yönetim Kurulunun üyeler hakkında disiplin cezasını gerektiren fiilleri veya bu konudaki başvuru ve şikayetler üzerine yaptığı ilk inceleme üzerine disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

Oda Disiplin Kurulu toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından, toplantı tarihinden en az iki hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri halinde yerlerine yedek üyeler görevlendirilir.

Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Disiplin Kurulu toplantılarında Disiplin Kurulu Başkanı bulunmazsa toplantıyı Raportör, Raportör de bulunmadığında en yaşlı üye yönetir.

Oda Disiplin Kurulu salt çoğunluk ile toplanır, disiplin cezası verilmesi veya disiplin cezası verilmesi gerekmediği kararı üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.Oda Denetleme Kurulu

Madde 12 - Oda Denetleme Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Oda Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Oda Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan seçerler. Denetleme Kurulu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı, Odanın işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Oda Denetleme Kurulu hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on gün içinde Oda Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Oda Genel Kuruluna sunar. Oda Denetleme Kurulu üyeleri yılda en az bir defa kurul halinde denetlemede bulunurlar.

Odaların gelirleri

Madde 13- Sağlık meslek odalarının gelirleri şunlardır:a) Odaya giriş ücretleri ve üye aidatları,

b) Eğitim, kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Disiplin Kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,

d) Basılı belgelerden ve yayınlardan elde edilecek gelirler,

e) Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,

f) Bağış ve yardımlar,

g) Gerektiğinde Meslek Birliğince yapılacak yardımlar,

h) Çeşitli gelirler.

Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler yönetmelikle düzenlenir.Odaların Giderleri

Madde 14-Odaların giderleri şunlardır:

a) Kurul üyelerine verilecek ücretler,

b) Personel giderleri,

c) Yatırım giderleri,

d) Yolluklar,

e) Hizmet alımları,

f) Tüketim malları ve malzeme alımları,

g) Demirbaş alımları,

h) Diğer giderler.ÜÇÜNCÜ KISIM
Meslek BirlikleriBirliklerin kuruluşu ve amaçları

Madde 15 – Her bir sağlık mesleğinde Odaların katılımıyla Türkiye Sağlık Meslek Birliği kurulur. Meslek Birliklerinin adında Türkiye kelimesinden sonra meslek belirtilir. Sağlık Meslek Birliklerinin merkezi Ankara'dadır.

Birliklerin amaçları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca sağlık meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumaktır.Birliklerin organları

Madde 16 - Birliklerin organları şunlardır:

a) Birlik Genel Kurulu,

b) Birlik Yönetim Kurulu,

c) Birlik Disiplin Kurulu,

d) Birlik Denetleme Kurulu.Birlik Genel Kurulu

Madde 17- Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurullarınca seçilen delegelerle tabii delege olan Birlik organlarının asıl üyeleri ve Oda başkanlarından oluşur. Birlik Genel Kurulu iki yılda bir defa Ekim ayında olağan, Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisi veya Birlik Yönetim Kurulu istekte bulunduğunda da olağanüstü olarak Ankara'da toplanır. Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az on gün önce Yönetim Kurulu tarafından gazeteler ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir. Genel Kurul, delegelerin salt çoğunluğu ile toplanır, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Toplantı Birlik Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır.Toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkan vekili ve üç katip üye seçilir.

Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan delegelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

Seçimle ilgili Birlik Genel Kurulu toplantılarına delegelerin katılmaları ve oy kullanmaları zorunlu olup geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.

Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir.

Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birlik Yönetim Kurulunun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Birlik Denetleme Kurulunun raporunu görüşmek, bu Kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,

b) Birlik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini ve çalışma planını karara bağlamak,

c) Birliğin Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

d) Birliği ilgilendiren yönetmelik taslaklarını ve mevcut yönetmelikler üzerindeki değişiklik tekliflerini karara bağlamak,

e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki vermek,

f) Yeni Oda kurulması ile ilgili başvuruları görüşüp karara bağlamak,

g) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.Birlik Yönetim Kurulu

Madde 18 – Birlik Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulunca delegeler arasından seçilen on bir üyeden oluşur. Aldıkları oy sırasına göre on bir de yedek üye belirlenir. İki dönem üst üste seçilen üyeler, aradan bir dönem geçmedikçe yeniden seçilemezler. Birlik Yönetim Kuruluna seçilebilmek için bu Kanunda belirtilen seçilme yeterliğe sahip olmak şarttır.

Birlik Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Vekili, bir Genel Sekreter ve bir de Genel Sayman seçerler.

Genel Başkan Birliği temsil ve Birlik Yönetim Kuruluna başkanlık eder; Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Genel Saymanla, diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Genel Başkanın yokluğunda Başkanlık görevlerini Genel Başkan Vekili yerine getirir.

Birlik Yönetim Kurulu en az ayda bir defa Birlik merkezinde olağan olarak toplanır. Başkanın yazılı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Birlik Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır; oylarda eşitlik halinde, Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

Birlik Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumlarca izin verilir.

Birlik Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Birlik Genel Kurulunun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile yıllık tahmini bütçesini ve çalışma planını hazırlayıp Birlik Genel Kuruluna sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,

c) Birlik Genel Kurul kararlarını uygulamak,

d) Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uymayan Odaları uyarmak, gerekirse sorumluları Birlik Disiplin Kuruluna sevk etmek,

e) Odalarca önerilen asgari ücret tarife tekliflerini ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile değerlendirerek Bakanlığa sunmak,

f) Meslek mensuplarının kullanacakları tabela örneğini tespit etmek ve bu örneğe uymayan tabelaların kullanımını ve kanunlara aykırı ilan ve reklam yapılmasını önlemek,

g) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konulardaki hukuki işlemler için Genel Başkan veya bir Birlik Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

h) Bu Kanunun uygulanmasına esas olacak yönetmelikleri çıkarmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

i) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.Birlik Disiplin Kurulu

Madde 19 - Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulunca iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Birlik Disiplin Kuruluna seçilebilmek için en az 15 sene meslekte çalışmış ve bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Birlik Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve bir de Raportör seçerler.

Birlik Disiplin Kurulu olağan olarak yılda iki kez Ankara’da toplanır. Disiplin Kurulu Başkanının yazılı çağrısı üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Odalardan gelen meslekten men teklifleri olduğu zaman olağanüstü olarak toplanır.

Birlik Disiplin Kurulunun görevi, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

Birlik Disiplin Kurulu toplantıya Birlik Yönetim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en az üç hafta önce taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantı tarihinden on gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur.

Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

Birlik Disiplin Kurulu toplantılarında Başkan bulunmazsa toplantıyı Raportör yönetir. Birlik Disiplin Kurulu üye tamsayısının üçte ikisi ile toplanır, disiplin cezası verilmesi veya disiplin cezası verilmesi gerekmediği kararı üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Birlik Disiplin Kurulunun verdiği kararlar ilgili Disiplin Kuruluna bildirilir ve işlemi yapılan kişiye de tebliğ edilir. Birlik Disiplin Kurulu kararları ilgilinin bağlı bulunduğu kurum ve kuruluşça uygulanır.Birlik Denetleme Kurulu

Madde 20 - Birlik Denetleme Kurulu, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Birlik Denetleme Kuruluna seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Birlik Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan seçerler.

Birlik Denetleme Kurulu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Birlik Yönetim Kurulunun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler. Birlik Denetleme Kurulu, işlem ve hesaplarda gördükleri aksaklıkları en geç on gün içinde Birlik Yönetim Kuruluna ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Birlik Genel Kuruluna sunar.

Birlik Denetleme Kurulu üyeleri, yılda en az bir defa Kurul halinde denetlemede bulunurlar.Birliğin gelirleri

Madde 21 - Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Odaların giriş ve aidat gelirlerinin yüzde 10'unu aşmamak üzere Birlik Genel Kurulunca belirlenen katkı payları,

b) Bilimsel toplantılar ve yayınlarla, eğitim faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

c) Eğitim, sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

d) Odalara sağlanacak her türlü basılı belge, defter ve benzerlerinden elde edilecek gelirler,

e) Bağışlar ve yardımlar,

f) Çeşitli gelirler.

Geliri giderini karşılamayan Odalara, Birlikçe yardım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli Birlik Genel Kurulunca kararlaştırılır.Birliğin Giderleri

Madde 22-Birliğin Giderleri şunlardır:

a) Kurul üyelerine verilecek ücretler,

b) Personel giderleri,

c) Yatırım Giderleri,

d) Yolluklar,

e) Hizmet alımları,

f) Tüketim malları ve malzeme alımları,

g) Demirbaş alımları,

h) Diğer giderler.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Ortak Hükümler

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliği

Madde 23 - Bu Kanunda aksine hüküm yoksa, Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan meslek mensupları seçilemezler:

a) Oda ve Birlik Disiplin Kurullarınca geçici olarak meslek uygulamasından alıkonulma cezası almış olanlar,

b) Kamu hizmetinden yasaklılar,

c) Taksirli suçlar hariç, toplam altı aydan fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

d) Affa uğramış olsa bile; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlardan biriyle veya Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının Birinci Babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etmek suçlarından veya Türk Ceza Kanununun 312 inci maddesinin ikinci fıkrasında yazılı sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçlarından mahkum olanlar veya Türk Ceza Kanununun 536 ıncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı Kanunun 537 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemek suçlarından mahkum olanlar.

Seçildikten sonra bu maddede yazılı suçların herhangi birinden mahkum olanların kurul üyelikleri, kendiliğinden sona erer.Tüzel kişilik kazanma

Madde 24–Belirli bir ilde Oda kuracak sayıya ulaşıldığında veya birden fazla ilde birleştirilerek Oda kurulması kararlaştırıldığında bu Kanuna göre seçilmeye engel bir hali olmayan ve Oda kurucusu olmak isteyen meslek mensupları, mesleklerini icra etmekte oldukları il veya illerin valiliklerine başvurarak birer kuruculuk belgesi alırlar. Oda bir ilde faaliyet gösterecekse, o ilin Valisinin, birden fazla ilde faaliyet gösterecekse Bakanlığın belirleyeceği ilde o ilin Valisinin başkanlığında toplanarak beş meslek mensubundan oluşan birer geçici yönetim kurulu seçerler.

Geçici yönetim kurulları, geçici yönetim kuruluna seçildikleri tarihi takip eden bir ay içinde üye kayıt işlemlerini tamamlayıp bu Kanuna uygun olarak Odaların ilk genel kurullarını toplantıya çağırırlar. Bu Genel Kurulda Oda organları seçilir. Bu Odalar, seçim sonuçlarının Bakanlığa bildirilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

İlk üç Odanın tüzel kişilik kazanmasından sonra Bakanlık Odalarca seçilen Birlik Genel Kurulu delegelerini, Birlik organlarını seçmek üzere Ankara'da toplantıya çağırır. Birlik, organ seçimlerinin kesinleşmesiyle tüzel kişilik kazanır.Odalar ve birlik organlarının seçim esasları

Madde 25- Odalar ve Birliğin organlarının bu Kanunda belirtilen seçimleri yargı gözetimi altında gizli oy ve açık tasnif esasına göre, tek dereceli Nispî Temsil Sistemine göre aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Seçim yapılacak Genel Kurul toplantılarından en az on beş gün önce seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen listeler iki nüsha olarak o yer İlçe Seçim Kurulu Başkanı olan hakime tevdi edilir. Ayrıca toplantıların gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. Toplantı tarihlerinin, gündemde yer alan konular da göz önünde bulundurularak görüşmelerin bir cumartesi günü akşamına kadar sonuçlanması ve müteakip pazar gününün dokuz – on yedi saatleri arasında seçimlerin yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Birden fazla İlçe Seçim Kurulu bulunan yerlerde görevli hakim İl Seçim Kurulunca belirlenir. Seçimlerin yapıldığı illerin, ulaşımı zor olan ilçelerinde de sandık kurulabilir. Hangi bölgelerde sandık kurulacağına, üyelerin dağılımı ve ulaşım şartları göz önüne alınarak Oda Yönetim Kurulu karar verir.

Hakim gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak üye veya delegeleri belirleyen liste ile yukarıda belirtilen diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar görevli İlçe Seçim Kurulu binası ile ilgili Oda veya Birliğin ilan yerinde asılmak suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar ilgili Oda veya Birliğe gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan üyeler arasından bir başkan ve iki üyeden oluşan bir Seçim

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI